POLITYKA PRYWATNOŚCI, PLIKI COOKIE

Klient na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000), wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Daa Sp.z o.o w tym szczególności wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych Klienta instytucjom współpracującym ze Spółką Daa Europe w celu realizacji zamówień i umów.

Administratorem, danych osobowych naszych Klientów czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywanedane osobowe, Klientów jest DAA Sp.z o.o. ul. 3 Maja, 44-200 Rybnik, NIP 6332235096, KRS 0000598169 operator internetowej strony dostępnej pod adresem www.daaeurope.pl

Dane osobowe Klientów naszej strony przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas, nasi pracownicy, lub osoby uprawnione przez Klientów z którymi współpracujemy.

Kontakt z nami: adres e-mail: kontakt@daaeurope.pl, Daa Sp.z o.o., 44-200 Rybnik ul. 3-go Maja

Otrzymaliśmy od Klienta dane osobowe podczas logowania do Panelu Klienta, a także później, w związku z zamówieniami dokonywanymi przez Niego.

Przetwarzamy dane osobowe Klientów, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Klientem, w tym do:
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, realizacje wysyłki towaru transportem lub firmą kurierską oraz pełnego monitorowania zamówienia na stronie www.daaeurope.pl
 • zakładania i zarządzania kontem, Klienta oraz zapewnienia obsługi konta, zamówień i rozwiązywania problemów technicznych, monitorowania zamówienia na poszczególnych etapach realizacji
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy Klient taką reklamację wyśle elektronicznie lub pisemnie
 • obsługi zgłoszeń, które do nas Klienci kierują przez Panel Klienta oraz bezpośrednio drogą elektroniczną na adres kontakt@daaeurope.pl
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych Klientów dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też dane osobowe Klientów w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DAA Sp.z o.o.
 • prowadzenie wobec Klientów działań marketingowych,
 • kontaktowanie się z Klientemw tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą - Klienta przez e-mail oraz telefon,
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych, transportowych, oraz wszystkich elementów zamówienia wysłanego przez Klienta
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jeśli się na to zgodzi Klient, przetwarzamy Jego dane osobowe w celu:
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw Klienta wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych w dowolnym czasie , ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że dane Klienta są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane Klienta nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Swoich danych; dane Klienta nie będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że dane Klienta są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych Klienta na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych Klientów Spółki Daa Europe odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej z Klientem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Klienta do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Klientów Spółki DAA, gdy:
 • przetwarzanie danych osobowych Klienów odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł Klient
 • dane osobowe Klienta Spółki Daa przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
Dane osobowe Klienta udostępniamy stronom transakcji, oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, rachunkowe, ubezpieczeniowe, usługi transportowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać dane osobowe Klienta organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas, nasi pracownicy, albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Przechowujemy dane osobowe Klientów Spółki Daa przez czas obowiązywania umowy zawartej z Klientem oraz także po jej zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z nierzetelnym wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy dane osobowe Klientówdla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka. Daa Europe zobowiązana jest do zachowania danych oraz dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Wszyscy użytkownicy strony internetowej www.daaeurope.pl mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Daa SP. Z o.o. poprzez dostępne na stronach www.daaeurope.pl adresu korespondencyjnego. DAA Sp. z o.o. przechowuje korespondencję ze swoimi Klientami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania.

Daa Sp. zo.o. daje gwarancję, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony. Komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Klienta .

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub propozycje związane z naszą Polityką Prywatności, będziemy bardzo wdzięczni za kontakt pod adresem kontakt@daaeurope.pl

Postanowienia końcowe

Klient składając zamówienie akceptuje powyższy regulamin.

Wynikłe niedogodności przy realizacji zamówienia w Panelu Klienta na stronie www.daaeurope.pl rozstrzygane będą w formie elektronicznej lub korespondencji na adres Daa Sp.z o.o. 44-200 Rybnik ul. 3 Maja

Spółka Daa zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na stronie www.daaeurope.plPanel Klienta

Zaloguj się do panelu.

Adres email:

Hasło:Zarejestruj się / Zapomniałem hasła
Projekt i wykonanie: Pol-Media Strony Internetowe